Pestdilemma’s

Pestdilemma’s

Kaartjes werkvorm Pestdilemma's
Kaartjes werkvorm Pestdilemma’s

De werkvorm ‘Pestdilemma’s’ is een unieke werkvorm om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen  op gebied van sociale veiligheid en pesten binnen bij voorbeeld een schoolorganisatie. Samen met een team dilemma’s onderzoeken, eigen en andermans (vooroordelen) nuanceren en in verband brengen met de visie en het beleid van de school en het handelen naar de leerlingen toe.

Onderzoek wijst uit dat preventief handelen de beste manier is om pesten binnen scholen tegen te gaan. Ook werd aangetoond hoe belangrijk het is om stil te staan bij visievorming omdat dit nog vooraf gaat aan curatief en preventief handelen.

Door met deze werkvorm aan de slag te gaan worden teamleden aan het denken gezet of diverse aspecten van sociale veiligheid. Hierdoor ontstaan bewustwording van eigen en andermans visie en kan men komen tot een gezamenlijk gedragen visie die helpend kan zijn om tot beleid te komen dat breed in de organisatie gedragen wordt.

De werkvorm ‘Pestdilemma’s’ is een goed hulpmiddel om met elkaar op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan. Voer deze werkvorm uit met collega’s. Dit kunnen startende docenten zijn, ervaren leerkrachten, collega’s in opleiding maar ook onderwijsondersteunend personeel. Het kan interessant zijn om het spel te spelen met de leden van de ouderraad. Hoe breder het gesprek binnen de school gevoerd wordt hoe groter het draagvlak is om het beleid in de praktijk uit te voeren.

Natuurlijk is de werkvorm ook buiten het onderwijs goed bruikbaar.

Deze werkvorm kent meerdere werkwijzen zodat kan worden aangesloten bij de voorkeur en leerstijl van de groep en van de begeleiders van de groep.

Er kan gekozen worden voor een (fysiek) actieve werkwijze met de hele groep maar er zijn ook werkwijzen ontworpen om met kleine groepjes aan de slag te gaan.

Studenten in discussie naar aanleiding van pestdilemma's tijdens de workshop pesten, pestpreventie en visievorming
workshop studenten werkvorm pestdilemma’s

De werkvorm ‘Pest-dilemma’s’ is ontwikkeld door Lucy Reijnen binnen de themagroep ‘Pesten’ van het project VSLS (Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen). Het is tevens het product van een afstudeeronderzoek naar visievorming en pesten in het kader van de Masteropleiding Pedagogiek. Het werd uitgebracht door AOSMB (Academische opleidingsschool Midden Brabant). Inmiddels is het geheel geheel herzien en vernieuwd.