Home

Kieresoe is een platform voor kennisdeling op gebied van positieve groepsvorming.

We richten ons daarbij op pesten, pestpreventie en visievorming waarbij het accent ligt op hoe een groep een positieve groep wordt.

Goed omgaan met pesten en pestgedrag vraagt een pakket aan maatregelen die zowel preventief als curatief kunnen zijn. Er zijn talloze goede programma’s hiervoor aan te schaffen. Daaraan vooraf gaat visievorming op de thematiek.  

Wanneer de mensen die met dergelijke programma’s moeten werken samen hebben nagedacht over deze complexe pedagogische situaties, wanneer eigen en andermans (voor)oordelen verkend zijn ontstaat er een nieuwe gezamenlijke kijk op de problematiek. Een gezamenlijk gedragen visie die leeft in de hoofden en harten van de mensen binnen een organisatie zorgt ervoor dat verandering mogelijk wordt en dat pesten zal verminderen.

Een visie wordt gevormd door kennis en ervaring, door feedback en reflectie. Op deze website vindt u informatie en tools die helpen om tot visievorming  te komen.

tools om na te denken over pesten en sociale veiligheid
Materiaal om tot visievorming te komen

Er zijn verschillende pakketten. Een pakket, het pestpreventiepakket, is gericht op volwassenen, docenten en andere beroepsgroepen die met kinderen en jongeren werken. Een ander pakket, ‘GroepsGedoe’, is gericht om te gebruiken in de praktijk met kinderen/jongeren om ze aan het denken te zetten over hun eigen rol binnen de groepsdynamiek.

Corona en alle gevolgen nu en de komende tijd was aanleiding om een werkvormenpakket te ontwikkelen waarmee deelnemers/ leerlingen/studenten aan het denken gezet worden. Beelden zeggen vaak meer dan woorden kunnen uitdrukken. Daarom is er gekozen voor veel afbeeldingen waarmee deelnemers woorden te geven aan datgene wat ze juist nu ervaren.

CoronaGedoe

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in communicatie en groepsprocessen en in de schadelijke uitwassen ervan in de vorm van pesten hoort tot de doelgroep.

In een groep deelnemers aan de workshop pesten en pestpreventie wordt informatie uitgewisseld
uitwisselen expertise

Kieresoe richt zich voornamelijk op scholen en  teams in het onderwijs. De artikelen en de producten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor startende docenten en collega’s in opleiding binnen het Voortgezet Onderwijs. De praktijk wijst uit dat het materiaal ook geschikt is voor ervaren docenten en onderwijsondersteunend personeel. In het Primair Onderwijs, in het speciaal onderwijs en binnen het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) zijn de materialen ook bruikbaar.

Daarnaast zijn verschillende werkvormen ook geschikt om samen met ouders te werken aan gezamenlijke visievorming op gebied van pestproblematiek. Vooral met ouders van de ouderraad is met de materialen goed te werken. Voor een thema-avond voor ouders is een workshop in ontwikkeling.

Verder is het materiaal geschikt voor werkers en kinderen/jongeren breder in het pedagogisch werkveld. Binnen kinderopvang, in de jeugdzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het geschikt om tot nadenken over eigen en andermans (voor)oordelen te komen en daarmee tot een gezamenlijk gedragen visie en beleid rondom pestproblematiek te komen. Ook binnen sportverenigingen zijn de materialen bruikbaar.

kwartetspel door leerlingen gemaakt

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen groter geworden. Voor leerkrachten vraagt dit oog hebben voor die verschillen en daar adequaat mee om te gaan. Wij gingen in Canada kijken op een middenschool waar passend onderwijs al ruim 30 jaar de dagelijkse praktijk is. Onze bevindingen zijn ook op deze website te vinden.

Waarom de naam Kieresoe?

“Maham! Hij pest mij!”
“Wat doet hij dan?”
“Hij scheldt mij uit, de hele tijd”
“Jongens: Niet schelden.”
“Ik scheld niet. Ik zeg alleen maar kieresoe.”

‘Kieresoe’ een door een 7-jarige bedacht scheldwoord, zette me voor het eerst serieus aan het denken over schelden, uitschelden en pesten.

Zelf ben ik opgegroeid met de uitdrukking: ‘schelden doet geen zeer’. Ik heb geleerd dat dit niet klopt. Schelden doet zeer. Zelfs wanneer het gaat om een zelfverzonnen scheldwoord.

kwartetkaartje
een van de kwartetkaartjes
CoronaGedoe en werkvormen pakket om in gesprek te raken