Home

Kieresoe is een platform voor kennisdeling op gebied van positieve groepsvorming.

We richten ons daarbij op sociale veiligheid en visievorming waarbij het accent ligt op hoe een groep een positieve groep wordt. Om de onderlinge verbondenheid en een prettige sfeer in de groep te bevorderen is het op een goede manier omgaan met feedback en complimenten helpend. Een fijne sfeer in de groep is het beste middel om pesten te voorkomen.

Goed omgaan met pesten en pestgedrag vraagt een pakket aan maatregelen die zowel preventief als curatief kunnen zijn. Er zijn talloze goede programma’s hiervoor aan te schaffen. Daaraan vooraf gaat visievorming op de thematiek.  

Wanneer de mensen die met dergelijke programma’s moeten werken samen hebben nagedacht over deze complexe pedagogische situaties, wanneer eigen en andermans (voor)oordelen verkend zijn ontstaat er een nieuwe gezamenlijke kijk op de problematiek. Een gezamenlijk gedragen visie die leeft in de hoofden en harten van de mensen binnen een organisatie zorgt ervoor dat verandering mogelijk wordt en dat pesten zal verminderen.

Werkvormen

Op internet zijn er veel leuke werkvormen te vinden, Vaak eindigen die dan met een laatste stap: ‘maak dit bespreekbaar’ of ‘ga het gesprek met de klas aan’. Maar ja, dat is juist zo moeilijk bij veel thema’s. De werkvormen die je hier vindt laten je juist zien hoe je dat gesprek op verschillende manieren manieren kunt voeren. Hoe je, soms precaire en moeilijke, onderwerpen op een laagdrempelige, vaak speelse manier op een positieve manier kunt behandelen.

Op deze website zijn een veelheid van werkvormen te vinden die geheel gratis te downloaden zijn. De werkvormen, spellen, lessen worden uitgebreid beschreven en hebben een specifieke doelbepaling. Alle werkvormen zijn getest in de praktijk.

Spelpakketten

Een visie wordt gevormd door kennis en ervaring, door feedback en reflectie. Op deze website vindt u informatie en tools die helpen om tot visievorming  te komen. In de loop der tijd zijn er verschillende spellenpakketten ontwikkeld en uitgebracht. Zo verscheen onlangs het complimentenspel; ‘Complimentenmemory’. Een kaarten-set waarmee gebouwd kan worden aan een positief pedagogisch klimaat en een prettige sfeer in een groep. Meer info: Klik HIER
Daarnaast is er een podcast ‘GroepsGedoe’ die verschillende thema’s rondom groepsdynamische processen belicht. Meer info over de podcast en linkjes naar de verschillende afleveringen vind je HIER

Er zijn verschillende pakketten. Een pakket, het pestpreventiepakket, is gericht op volwassenen, docenten en andere beroepsgroepen die met kinderen en jongeren werken. Een ander pakket, ‘GroepsGedoe’, was gericht om te gebruiken in de praktijk met kinderen/jongeren om ze aan het denken te zetten over hun eigen rol binnen de groepsdynamiek. Dit pakket is helaas uitverkocht veel van de werkvormen eruit zijn HIER terug te vinden.  Het pakket is doorontwikkeld in het geheel vernieuwde GroepsGedoe 2.0.
GroepsGedoe 2.0 is het nieuwste spel dat op veler vraag werd doorontwikkeld. Het bevat 74 verschillende stellingen die te maken hebben met de sociale veiligheid in de groep. De stellingen gaan over grensoverschrijdend gedrag, over pesten, over sexting. Het spel bevat een handleiding waarin veel verschillende werkvormen uitgebreid worden beschreven. Daardoor kan een docent kiezen voor een werkvorm die echt past bij de groep en de eigen begeleidingsstijl.

GroepGedoe 2.0

Met GroepsGedoe 2.0 zet je jongeren op een laagdrempelige manier aan het denken. Jongeren krijgen meer zicht op  de impact die ieders doen en laten heeft op de groep en hoe dat soms schadelijk kan zijn. Door het werken met dit spel worden jongeren bewust gemaakt van wat ze samen kunnen doen om voor een veilig sociaal klimaat in de groep te zorgen. Voor bestellen: KLIK HIER

De werkwijzen in dit pakket hebben een degelijke theoretische onderbouwing en zijn grondig getoetst in de praktijk. Het spel bevat een uitgebreide handleiding waarin verschillende werkwijzen worden beschreven. Groepsgedoe 2.0 is hierdoor flexibel in te zetten, passend bij de leerstijl en voorkeur van de begeleider en aan te passen aan wat de groep nodig heeft. Er is voldoende materiaal om meerdere lessen aan de slag te gaan.
Enkele werkvormen zijn gebaseerd op  de uitgangspunten van oplossingsgericht werken. De methodiek die Inso Kim Berg met Steve de Shazer ontwikkelde is een krachtige manier van werken die autonomie versterkt en gericht is op oplossingen.

GroepsGedoe 2.0 is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor het Mbo maar ook in het HBO kan de dynamiek in de groep met dit spel positief beïnvloed worden.

Complimentenmemory

Complimentenkaarten uit het spel ‘Complimentenmemory’

Om te zorgen voor een positief pedagogisch klimaat in een groep helpt het geven van complimenten en positieve feedback. ‘Complimentenmemory’ is een kaarten-set met veel verschillende spellen en werkvormen waarmee  de sociale cohesie in een groep versterkt kan worden. ‘Complimentenmemory’ werd uitgebracht in een beperkte oplage. Het bestaat uit 100 complimentenkaarten met 50 verschillende eigenschappen en vaardigheden die als een compliment gegeven kunnen worden. 
Bij het spel hoort een uitgebreide handleiding met maar liefst 8 verschillende uitgewerkte werkvormen die allemaal actief en activerend zijn.
Het is geschikt voor gebruik in de klas maar ook buiten het onderwijs in te zetten. KLIK HIER voor meer informatie.

Ook ‘Complimentenmemory’ is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor het Mbo maar ook in het HBO kan de dynamiek in de groep met dit spel positief beïnvloed worden.

PODCAST

Naast informatie, artikelen en blogs is er ook een podcast gemaakt. De podcast GroepsGedoe richt zich op groepsdynamische processen en hoe je daar invloed op kunt hebben.  Door het luisteren naar de invalshoeken die experts, docenten maar ook leerlingen belangrijk vinden kan bewustwording ontstaan en daarmee een groter inzicht in het eigen handelen. Thema’s als ‘een nieuwe groep’, ‘groepsdruk’, ‘erbij horen’, ‘vertrouwen’, ‘vriendschap’, ‘buitensluiten’, ‘onzekerheid’, sociale veiligheid’ komen voorbij. Inzichten uit de wetenschap en de dagelijkse praktijk worden afgewisseld met tips voor de praktijk van iedere dag. Meer info KLIK HIER .

Alvast een stukje luisteren? Dit is de trailer:

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in communicatie en groepsprocessen en in de schadelijke uitwassen ervan in de vorm van pesten hoort tot de doelgroep.

In een groep deelnemers aan de workshop pesten en pestpreventie wordt informatie uitgewisseld
uitwisselen expertise in een workshop

Kieresoe richt zich voornamelijk op scholen en  teams in het onderwijs. De artikelen en de producten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor startende docenten en collega’s in opleiding binnen het Voortgezet Onderwijs. De praktijk wijst uit dat het materiaal ook geschikt is voor ervaren docenten en onderwijsondersteunend personeel. In het Primair Onderwijs, in het speciaal onderwijs en binnen het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) zijn de materialen ook bruikbaar.

Daarnaast zijn verschillende werkvormen ook geschikt om samen met ouders te werken aan gezamenlijke visievorming op gebied van pestproblematiek. Vooral met ouders van de ouderraad is met de materialen goed te werken. Voor een thema-avond voor ouders is een workshop in ontwikkeling.

Verder is het materiaal geschikt voor werkers en kinderen/jongeren breder in het pedagogisch werkveld. Binnen kinderopvang, in de jeugdzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het geschikt om tot nadenken over eigen en andermans (voor)oordelen te komen en daarmee tot een gezamenlijk gedragen visie en beleid rondom pestproblematiek te komen. Ook binnen sportverenigingen zijn de materialen bruikbaar.

kwartetspel door leerlingen gemaakt

Passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen groter geworden. Voor leerkrachten vraagt dit oog hebben voor die verschillen en daar adequaat mee om te gaan. Wij gingen in Canada kijken op een middenschool waar passend onderwijs al ruim 30 jaar de dagelijkse praktijk is. Onze bevindingen zijn ook op deze website te vinden.

Waarom de naam Kieresoe?

“Maham! Hij pest mij!”
“Wat doet hij dan?”
“Hij scheldt mij uit, de hele tijd”
“Jongens: Niet schelden.”
“Ik scheld niet. Ik zeg alleen maar kieresoe.”

‘Kieresoe’ een door een 7-jarige bedacht scheldwoord, zette me voor het eerst serieus aan het denken over schelden, uitschelden en pesten.

Zelf ben ik opgegroeid met de uitdrukking: ‘schelden doet geen zeer’. Ik heb geleerd dat dit niet klopt. Schelden doet zeer. Zelfs wanneer het gaat om een zelfverzonnen scheldwoord.