Pesten en de competentieontwikkeling van de leraar

Pesten en de competentieontwikkeling van de leraar

In deze literatuurstudie wordt onderzocht wat een docent in het voortgezet onderwijs moet kennen en kunnen om effectief om te gaan met pesten en pestpreventie in de klas en in de school. Hiertoe wordt eerst bestudeerd aan welke voorwaarden een veilig sociaal klimaat in de school moet voldoen zodat pesten niet (meer) voorkomt. Daarna wordt in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn en hoe dit verankerd is binnen het curriculum van de lerarenopleiding. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre deze kennis en vaardigheden vertaald worden in gedragsindicatoren binnen het competentieprofiel van de lerarenopleiding.

Voor het volledige artikel:

Pesten en de competentieontwikkeling van de leraar