Persoonsvorming

Persoonsvorming vindt gepland én ook ongepland plaats, overal en op elk moment. Binnen en buiten de school. Leerlingen/studenten leren hoe ze zich verhouden tot anderen. Vrijheid en verantwoordelijkheid spelen daarbij voortdurend een rol.
Jongeren leren de wereld kennen en moeten hun plaats daarin vinden. Ze ontdekken nieuwe aspecten over zichzelf. Ze ontwikkelen zelfkennis. Ze zijn op zoek naar een eigen identiteit. De docent is rolmodel maar ook medeleerlingen/medestudenten zijn belangrijke peers waaraan gespiegeld wordt. Erbij horen, zich geaccepteerd weten is voor jongeren erg belangrijk. Als docent/mentor kun je richting geven aan het proces van persoonsvorming door werkvormen in te zetten.

Elkaar bewust complimenteren kan helpen de groepsband te versterken. Een werkvorm die de nadruk legt op positiviteit. Complimenteren kun je leren. 

We willen graag dat leerlingen op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Leerlingen/studenten kunnen het moeilijk vindenom 'Nee' te zeggen. Bonus: werkblad

De fysieke afstand die we bewaren zegt veel over de relatie die we met iemand hebben en het contact dat we willen. Wanneer iemand te dichtbij komt kan dat soms vervelende of zelfs agressieve reacties oproepen. Bonus: werkblad

Hoe geef je nu precies complimenten en hoe ontvang je ze. Met behulp van het werkblad gaan leerlingen eerst individueel en daarna in een klein groepje nadenken over complimenten geven en ontvangen.

Twee verschillende kaartjes die leerlingen/studenten aan hun toekomstige zelf kunnen sturen. Een kaartje is vooral reflectief gericht het andere kaartje is gericht het op oplossingsgerichte wijze vooruitblikke

Respect is juist in de jongerencultuur erg belangrijk. Maar of jongeren dat ook vertalen naar gedrag in de klas is maar de vraag. Een werkvorm om het gesprek aan te gaan.

Leerlingen/studenten formuleren concrete doelen. Waar willen ze aan werken dit schooljaar en waarom is dat voor hen belangrijk? Bonus: Het werkblad geeft houvast voor een (mentor)gesprek.

Happertjes maken om elkaar beter te leren kennen. Voor de start en het einde van het schooljaar. Er zijn Engelse en Franse kennismakingshappertjes. Ook een voor collega's.

Leerlingen/studenten sturen een kaartje aan zichzelf. dat ze inleveren bij de mentor. Dezer geeft dit kaartje aan de nieuwe mentor. In de beginweken van het nieuwe schooljaar weer terug bezorgen.

Werkvorm waarmee leerlingen/studenten eigen en andermans talenten ontdekken en leren ermee te communiceren in de vorm van een compliment.

Wat willen Leerlingen/studenten bereiken en waarom is dat voor hen belangrijk? Ze denken na over hun eigen doelen en hoe ze die kunnen bereiken.

Een hilarische actieve werkvorm waarbij leerlingen/studenten zich (geblinddoekt) moeten laten leiden door klasgenoten. Wie heeft vertrouwen in wie? Wie kan kalm en precies communiceren? Bonus: Formulier wat is 'vertrouwen' geeft een beeld van de sociale veiligheid .

Het aangeven van grenzen is moeilijk, zeker voor leerlingen/studenten. Deze werkvorm maakt met casussen leerlingen/studenten bewust van hun eigen handelen en laat ze oefenen om op een andere manier te reageren.

Een hele dag is er een geheime master actief die complimenten geeft. Om het spannend te maken gaat iedereen complimenten geven. Maar wie is de master?

Leerlingen/studenten zijn zich niet altijd bewust van hun non-verbale communicatie. Met deze werkvorm leren leerlingen/studenten dat ze zonder woorden te gebruiken heel veel kunnen zeggen.Op actieve en vaak hilarische wijze wordt duidelijk hoe veelzeggend lichaamstaal kan zijn.

Een oefening waarbij duidelijk wordt dat wanneer je iets doorvertelt het nooit een exacte weergave is van het oorspronkelijke verhaal. Wat kan het effect zijn van het doorvertellen van geruchten.

Werkvorm met casussen. Leerlingen/studenten gaan in gesprek over een casus of spelen die uit in een rollenspel. Hierdoor ontstaat er inzicht in wat er precies gebeurt en welke mogelijke oplossingen er voor handen zijn.

Verkering? Fix? Relatie? Leerlingen/studenten zijn (net als volwassenen trouwens) onzeker wanneer het om liefde en relaties gaat.

Met deze LOB werkvorm denken leerlingen/studenten na over welke vaardigheden en eigenschappen bij verschillende beroepen passen.

 In een groep ontstaan als vanzelf rollen en gedragspatronen. Deze werkvorm geeft inzicht in rollen die leden van een groep mogelijk kunnen aannemen. Welke rollen zijn er te herkennen? Werkvorm die dit onderzoekt waarbij leerlingen/studenten hun eigen rol (h)erkennen.

Twee werkvormen met stellingen om het praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag gemakkelijker te maken.

Leerlingen/studenten gaan reflecteren en heel praktische doelen stellen voor zichzelf. Bonus: Kan ook gebruikt worden voor een specifiek vak.

Leerlingenstudenten gaan eerst kijken naar wat goed gaat binnen de klas, de sfeer in de groep duiden. Daarna maken leerlingen een persoonlijke evaluatie op een oplossingsgerichte wijze.

Leerlingen/studenten oefenen concentratie door een ‘levend standbeeld’ te spelen: ‘Britse Wachters’ die niet bewegen en nergens op reageren. Ook niet wanneer ze door 'toeristen worden afgeleid. Beide groepen concentreren zich op een andere manier.

Steeds vaker wordt het belang benadrukt dat leerlingen vaardigheden zoals de 21st century skills bezitten. Maar vragen we weleens aan leerlingen zélf hoe dit soort vaardigheden geleerd kunnen worden?

Waar ben je al goed in en waar wil je beter in worden. Leerlingen/studenten reflecteren hierop en delen dat in de groep. Bonus: oplossingsgericht werkblad.

Een formulier om te peilen wat leerlingen vinden wat 'vertrouwen' is en om een beeld te krijgen van de sociale veiligheid in een groep.

Het is niet altijd gemakkelijk om (seksueel)grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken op school. Een van de manieren is het aan de hand van een verhaal te bespreken.

Reflecteren is vaak niet makkelijk maar zo belangrijk. Met deze werkvorm kijken leerlingen/studenten naar binnen, reflecteren en bespreken dit met anderen. Een mooi aanknopingspunt voor een begeleidingsgesprek.

Wanneer de verschillen groot zijn is het vaak niet gemakkelijk om goed te communiceren. Hoe overbrug je verschillen? Hoe kun je toch goed samenwerken?

Leerlingen/studenten vinden werken in groepjes niet fijn. Ze zijn bang voor de samenstelling van de groep of bang om verkeerd te kiezen of om buitengesloten te worden. Deze werkvorm kan meerdere lessen beslaan. Of doe steeds een gedeelte tijdens een (mentor)les.